Disclaimer

Nederlands:
De informatie die wij per e-mailberichten verzenden is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerden is op geen enkele wijze toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming wordt u verzocht het bericht te vernietigen. Fumico Fumigations BV en Fumico Bio & QPS Services BV staan niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. Het bericht is zuiver informatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

De inhoud van deze website (meertalig), de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Fumico Fumigations BV en Fumico Bio & QPS Services BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Fumico Fumigations BV en Fumico Bio & QPS Services BV is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website (meertalig) en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Fumico Fumigations BV en Fumico Bio & QPS Services BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Fumico Fumigations BV en Fumico Bio & QPS Services BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Eventuele verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Fumico Fumigations BV en Fumico Bio & QPS Services BV geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

English:
The information that we send by e-mail is intended exclusively for the addressees. Use of this information by others than the addressees is not permitted in any way. If you are not the addressee or are not entitled to take cognizance, you are requested to destroy the message. Fumico Fumigations BV en Fumico Bio & QPS Services BV do not guarantee the correct and complete transfer of the content of a sent e-mail, nor for the timely receipt thereof. The message is purely informative from which no rights can be derived.

The content of this website (multilingual), the data, images, sounds, texts and combinations thereof and the software contained therein are protected by copyright and database rights. These rights rest with Fumico Fumigations BV and Fumico Bio & QPS Services BV. Without prior written permission from Fumico Fumigations BV and Fumico Bio & QPS Services BV it is not allowed to copy this website or any part thereof.

Despite the constant care and attention that is paid to the composition of this website (multilingual) and the data contained therein, Fumico Fumigations BV and Fumico Bio & QPS Services BV cannot guarantee the completeness, accuracy or continuous topicality of the data. Fumico Fumigations BV and Fumico Bio & QPS Services BV do not accept any liability for any direct or indirect damage, of any nature whatsoever, arising from or in any way related to the use of the website, (in) accessibility of the website or software made available.

Any references to or hyperlinks with other websites are only for the user’s information. Fumico Fumigations BV and Fumico Bio & QPS Services BV therefore give no guarantee for the accessibility and content of the websites concerned and accepts no liability whatsoever for the functioning of or for the information on these websites.

Maak kennis met ons!

Wilt u meer informatie, een goed deskundig advies of een vrijblijvende offerte ? Neem dan contact op met Fumico.
Neem contact op